CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม

CLMV Pulse ชีพจรอาเซียน-พฤติกรรมผู้บริโภคประเทศเวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศที่มีสภาพทางภูมิศาสตร์สวยงาม ต้ังอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจีนใต้ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศจีน ลาวและกัมพูชา เวียดนามมีการผสมผสานด้านวัฒนธรรม จากหลายชนชาติ โดยได้ตกอยู่ ภายใต้อิทธิพลจากจักรพรรดิจีนนานกว่าพันปี ดังนั้น สิ่งก่อสร้าง อาหาร การกิน จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวัฒนธรรมของจีนมาก และยังมีความ หลากหลายของผู้คนของชาวเขาหลากหลายชนเผ่าทางภาคเหนือของ เวียดนาม และเมื่อสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง เวียดนามก็ได้รับ อิทธิพลจากวัฒนธรรมฝรั่งเศสด้วย ได้แก่ ตึกที่อยู่อาศัยที่ดูทันสมัย เป็นตึกสีเหลืองสไตล์โคโลเนียลที่มีให้พบเห็นมากมาย ดัง นั้นวัฒนธรรมต่างๆ ของเวียดนามจึงมีการผสมผสานกันเป็นอย่างมาก ทั้งด้านที่อยู่อาศัย เทศกาล อาหาร เป็นต้นการอ่าน
608 ครั้ง (ทั้งหมด)
1 ครั้ง โดยสมาชิก
607 ครั้ง โดยสาธารณะ
แชร์เนื้อหาไปบนสื่อสังคมออนไลน์
แชร์ลิงค์
Use permanent link to share in social media
แชร์ด้วยอีเมล

กรุณา ลงชื่อเข้าระบบ เพิ่มแชร์เนื้อหานี้ webpage ทางอีเมล